Om Ullersäter

Hantverkarbyn mitt emellan

Historia

Ullersäter är ett samhälle som ligger på gränsen mellan två socknar. Bygatan som skär igenom byn utgör också församlingsgräns mellan Fellingsbro och Näsby församling. Byn ligger ca 6 km från Frövi och 12 km från Fellingsbro.

Ullersäter var länge en livlig knutpunktför den omgivande bygden. Det fanns post och bankkontor, tre butiker, lagerhusförening, 3 bensinstationer och skola. Detta bestod fram till någon gång på slutet av 60-talet eller början på 70-talet. Det var i samma tid som många småsamhällen i Sverige utarmades på lokal service och mer koncentrerades till de lite större orterna. För Ullersättersborna blev det naturligast att dra sig till Frövi men även Fellingsbro stod för en del service.

Bygatan som går från norr till söder kallades länge för Hantverksgatan i folkmun. Det kom sig av att det bodde flera hantverkare av olika slag längs gatan. En vandring genom byn på Kråklundsvägen för att sedan svänga ner på Hantverksgatan kunde innebära att man kunde få se följande verksamheter:

Evert Anderssons smedja som var mest känd för tillverkning av liar, grepar, säckkärror. Som mest hade man 8-10 anställda. Ullersätters allround bedriver idag verksamhet i lokalerna.

ullersater_vy_1910_750

Folke Norrby bedrev taxirörelse från sin bostad. Dessutom passerade man de tre affärerna och bensinstationerna. Där Rockpart nu huserar låg centralföreningen och jordbrukskassan. Där fanns också en kiosk som var öppen ibland och särskilt när det spelades fotboll nere på fotbollsplanen. SJ hade också ett magasin som numera är flyttat och ligger borta vid Ullersätters Allround.

Lite längre bort vid Ullersätters by låg Bil och Traktor som drevs av Atos Larsson.

Mitt i samhället vid vägkorsningen ligger centrumhuset som var bostad för personalen på TGOJ. Järnvägsstationen låg norr om järnvägen bakom nuvarande Rockpart. Stationen inrymde också ortens bibliotek som senare övertogs av Blåbandsföreningen.

På hantverkargatan kunde man se postkontoret som när det lades ner var det då äldsta postkontoret. Bankkontoret övertog då även postkassan. Längre ner på gatan låg också byns telegrafstation som bemannades av en telefonist.

Här bodde också slaktare Lindström som bedrev ambulerande slakteri. En cykelreparationsverkstad hade Manny hemma hos sig. Hans hustru Karin var försäkringsombud och var även fotoombud.

Ett konditori kunde man hitta på Kafé Solgården. Var man i behov av en sömmerska kunde man gå till Gulli Vall.

Vid behov av andlig spis kunde man gå till missionshuset som sedan 1981 är Blåbandsgården. Ullersätters andra kyrkolokal var Betania som även den har fått annan verksamhet genom att Ullersätters bygdegårdsförening 2012 övertog den och startade Ullergården.

Gunnar Gustafsson bedrev snickeri där man kunde beställa allehanda snickeriprodukter. Behövde man målarhjälp fick man vända sig till Fritz längre ner på gatan. Kalle Gill var ytterligare en slaktare som även hade ett litet rökeri. Flera av fastigheterna var små jordbruk samt att det fanns gott om gårdar runt omkring. Därför var det inte konstigt att det kunde finnas leverantörer till en liten mjölkaffär också.

En annan välkänd verksamhet var Gunnar Rydbergs smedja. Där tillverkades många vagnar som användes i jordbruken runt omkring. En del finns fortfarande kvar.

 

Byn hade också en fotbollsplan där Ullersätters IF spelade. Det hade börjat som ett korp-lag för arbetarna på Gärstafabriken men blev senare hela byns lag. På fotbollsplanen spolades det is på vintern av kommunen.

Mycket av detta förändrades successivt men vissa milstolpar kan man notera. Konsum lades ner och ersattes av en närbutik som slutligen upphörde någon gång kring årsskiftet 1975/1976. Ungefär samtidigt lades jordbrukskassans kontor ner och flyttade till Frövi 1976. Då hade skolan redan lagts ner 1969 och eleverna hänvisats till Frövi.

Bygdegården

Byn har länge saknat en aktiv samlingspunkt. Det har förvisso funnits en samlingslokal i Blåbandslokalen men aktiviteten har varit mycket begränsad. Under 2012 öppnade sig en möjlighet i och med att Frövi Missionsförsamling var villiga att sälja fastigheten som utgjort Betaniakyrkan i Ullersäter. En grupp eldsjälar samlades och tog initiativ för att starta en bygdegårdsförening. Uppslutningen och intresset i byn var överväldigande. Det innebar att föreningen formellt bildades och med hjälp av medlemsavgifter och privata bidrag kunde fastigheten köpas. Därmed uppstod Ullergården som en lokal oberoende samlingslokal där föreningen ska verka för att främja den lokala utvecklingen och kulturliv.

Uppstarten har varit försiktig med tanke på att inte överskrida de ekonomiska ramar som finns tillgängliga. Gradvis växer dock antalet aktiviteter och planer finns för ytterligare tillväxt.

cropped-00-Ullergården-012.jpg

Näringsliv

I och omkring Ullersätter finns ett antal företag. Eftersom det är en jordbruksbygd domineras det antalsmässigt av jordbruksföretag. Det finns två jordbruk som drivs yrkesmässigt på heltid och därtill kommer ett antal som bedrivs som bisyssla.

Dagens Ullersätter förknippas oftast med samhället kring vägkorsningen som växte upp kring järnvägsstationen. Den ursprungliga byn ligger ca 500 m västerut. Järnvägen etablerade sig med en station mellan 1857. 1861 lades den dock ner. I slutet av 1870-talet återuppstod den fast lite längre västerut när stationshuset från Valskog flyttades hit.

Men vad är det då som omfattas av Ullersätter?

Många som bor på landsbygden runt samhället känner sig som Ullersättersbor. Ett sätt att avgränsa det är att titta på det område som hade Ullersätter som postadress när det fanns ett eget postkontor. Om man väljer den avgränsningen får man ett lite större område. Det sträcker sig österut till mot Hosta, Vrälinge och Fyrby. För att sedan fortsätta söderut mot Fänninge och Rynninge och bort till kommungränsen vid Arbogaån. Sedan följer man vägen nordväst mot Medinge och Katrineberg. Västerut går gränsen vid Blomtorp innan Frövi tar vid. Norrut sträcker det sig till Vännerslunds gård innan Rabostan tar vid.

1881-1883 gav Carl Martin Rosenberg ut Geografiskt-Statistiskt Handlexikon öfver Sverige. I det kan man läsa följande om Ullersätter:

Ullersäter. Jernvägs-, post- och telegrafstation vid jernvägen Örebro-Köping, 2,8 mil NO om Örebro. och 3,8 mil väster om Köping, inom Näsby socken, Fellingsbro härad, Örebro län. Byn Ullersäter eges till en del under Hinseberg.

Strax utanför Ullersätter ligger kommunens antalsmässigt största besöksmål i form av Nostalgibyn i Hosta. Här har familjen Norgren byggt upp en miljö där man skickas på en nostalgitripp till -50 och -60-talet. Det har på kort tid blivit ett mycket uppskattat besöksmål på sommarhalvåret. På onsdagskvällarna ordnas motorfik som lockar besökare från när och fjärran.

Sverkesta Gård är en mjölkgård med ca 70 mjölkkor och nästan lika många ungdjur. Där tar de emot studiebesök av skolklasser och även vuxna som vill se hur det fungerar i lantbruket. Här kan du också spela ett parti Bonnagolf och efter det njuta en måltid i det gamla och renoverade Magasinet. Möjligheter för dagkonferens finns också för upp till 50 personer.

På gården finns också det som har blivit lite av ett landmärke i form av ett vindkraftverk. Det förser sedan 2004 gården med all el och levererar dessutom ett överskott som går ut på det allmänna elnätet.

Rockpart är den största arbetsgivaren på orten. Det är ett företag som på kort tid etablerat sig som en stabil verksamhet. Rockpart producerar, levererar och monterar glasfasader, glastak, fönster, dörrar och altaninglasningar baserade på aluminiumkonstruktioner för alla slags byggnader. Även typgodkända branddörrar tillverkas. Speciallösningar med hjälp av ritningar eller skisser från kunden är också vanligt. Kunder finns framför allt inom byggnads- och fastighetssektorn.

Katrinebergs handelsträdgård startade 1963 med frilandsodling. Numera finns fyra växthus och två plasthus på totalt 3500 m2. Idag odlas krukväxter och utplanteringsväxter av alla de slag och

försäljningen sker både i parti och som hemförsäljning direkt till kund. Leveranser sker bl.a. till många av kyrkogårdarna runt om i länet. I växthusen kan odling ske året runt. Plasthusen står tomma under vintern och börjar användas i mars. I det största växthuset sker hemförsäljning på sommarhalvåret

Holgerssons redskap är en liten verkstadsindustri som numera bedrivs som bisyssla under namnet Ullersäters Allround. Tidigare skedde här en löpande legotillverkning av trädgårdsredskap. Bland annat tillverkades länge Sveriges första lieorv (lieskaft)av stål. Numera är tillverkningen av trädgårdsredskap bara en liten spillra av sitt forna jag. Roger Bjurström tar numera diverse legojobb med tillverkning i små serier. Verksamheten bedrivs som bisyssla.

Medinge herrgård bedriver konferensverksamhet med fokus på att erbjuda kvalitetsupplevelser som stimulerar till ett kreativt resultat för besökaren. Här träffas regelbundet varumärkesstrateger för kreativa möten. Varumärkesstrategen Thomas Gad och andra internationella föreläsare delar med sig av sin kunskap.

Det finns plats för totalt 20 gäster vilket gör det idealt för den lilla konferensgruppen att träffas ostört.

Miljö, natur

Landskapet kring Ullersäter varierar. Kring samhället och söderut domineras det av ett flackt landskap med åkrar och beteshagar. Norrut övergår det mer till att ha inblandning av skog.

I öster rinner Sverkestaån mot söder och förenar sig med Arbogaån. Väster om samhället rinner Ullersätersbäcken från norr och förenar sig i söder med Sverkestaån.

Genom samhället går den gamla sträckningen av länsväg 249 som förbinder Frövi och Fellingsbro. Lv 249 har sedan några år tillbaka fått en ny sträckning som går förbi Ullersäter. Det har inneburit att trafikflödet mellan Lindesberg och Arboga numera inte behöver passera Frövi och Ullersäter.

På en del ställen i naturen kan man se spår av bebyggelse. På gamla kartor kan man se att det funnits flera torp eller liknande på ställen där det inte längre finns några hus eller liknande.