Stadgar

Föreningens stadgar är grunden för dess existens och formerna för föreningen.
Stadgarna antogs vid det första årsmötet när föreningen bildades.
Det som är viktigt att komma ihåg är föreningens syfte som framgår av §2
”Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal och verka för att främja bygdens kulturella utveckling.
Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till personer eller organisationer som har en demokratisk värderingsgrund och i övrigt gynnar föreningens syfte.”


STADGAR

FÖR ULLERSÄTERS BYGDEGÅRDSFÖRENING

§ 1. NAMN

Föreningens namn är Ullersäters Bygdegårdsförening

§ 2. ÄNDAMÅL

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal och verka för att främja bygdens kulturella utveckling.
Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till personer eller organisationer som har en demokratisk värderingsgrund och i övrigt gynnar föreningens syfte.
För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 3.  HEMVIST

Föreningen ska ha sin hemvist i Lindesbergs kommun.

§ 4. INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§ 5. AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP

Medlem är den som betalar avgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6. UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, eller årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen.
Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till årsmötets prövning.

§ 7.  BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§ 8  ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls årligen före den 31 mars.
Vid årsmötet har varje medlem en röst.
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs.
Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

§ 9.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.Val av mötesordförande och sekreterare
2.Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
3.Fastställande av föredragningslistan
4.Fastställande av röstlängd
5.Godkännande av kallelse
6.Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
7.Revisorernas berättelse
8.Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10.Val av ordförande i föreningen
11.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
12.Val av revisorer och suppleanter
13.Val av ombud till bygdegårdsdistriktets stämma
14.Val av ombud till övriga föreningar.
15.Val av valberedning
16.Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
17.Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast
10 dagar före årsmötet
18. Övriga frågor

§ 10.

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.
På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

§ 11 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte ska ske genom allmän kallelse senast 14 dagar före stämman.

§ 12  STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 3 till 7 ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.
Styrelsen håller konstituerande möte efter årsmötet där man utser sekreterare samt firmatecknare.

§ 13.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden begär sammanträde.

§ 14.

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 15.

Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.
Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Av förteckningen ska framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.
Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§ 16.  TECKNINGSRÄTT

Firmatecknare utses i samband med konstituerande styrelsemöte. Firmatecknare kan ändras när styrelsen så finner lämpligt. Beslut om firmatecknare ska vara skriftligen dokumenterat i styrelseprotokoll med namn och personnummer.

§ 17.  RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.
Styrelsen ska senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 18.  REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.
För revisorerna ska utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år.
Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

§ 19. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst en ska vara ordinarie årsmöte. Beslutet
ska för att vara gällande på den senare årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 20.  UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte 2012-03-21